Trójcowo wychowuje intelektualnie i duchowo od 1992 roku.

REGULAMIN KOŁA RODZICIELSKIEGO

ART. I

Par. 1.

Polska Szkoła im. Trójcy Świętej jest instytucją społeczną, niedochodową. Celem Szkoły jest nauka języka polskiego i przekazywanie polskich tradycji młodszemu pokoleniu.

Par. 2.

Organem opiekuńczym Szkoły jest Koło Rodzicielskie z zarządem na czele, odpowiedzialne za stronę prawną, środki materialne i gospodarkę funduszami szkolnymi.

Par. 3.

Działalność Szkoły opiera się na współpracy nauczycieli i rodziców młodzieży pobierającej w tej Szkole naukę.

Par. 4.

Za nauczanie i wychowanie w szkole odpowiedzialny jest Kierownik Szkoły z gronem nauczycielskim.

ART. II

Par. 1.

Członkowie Koła Rodzicielskiego dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 1. Członkami zwyczajnymi są rodzice uczniów i nauczyciele szkoły.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które wspierają materialne cele szkoły.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby, które zasłużyły się wyraźnie w rozwoju szkoły.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Koła.

Par. 2.

Zwyczajny członek Koła Rodzicielskiego:

 1. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i uchwał Walnego Zebrania oraz brać czynny udział w pracach Koła Rodzicielskiego.

ART. III

Par. 1.

Władzami Kola Rodzicielskiego są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd Koła Rodzicielskiego
 3. Komisja Rewizyjna
Par. 2.

Walne Zebranie Koła Rodzicielskiego:

 1. Wybiera Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.
 2. Przyjmuje sprawozdanie Zarządu Koła i Kierownika Szkoły.
 3. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Uchwala budżet Koła.
 5. Wyraża opinie odnośnie programu nauczania i organizacji szkoły.
 6. Nadaje godność członka honorowego Koła.

ART. IV

Par. 1.

Organem wykonawczym Koła Rodzicielskiego jest Zarząd Koła wybierany na dwa lata przez Walne Zebranie zwyczajną większością głosów. Kadencja nowego Zarządu rozpoczyna się od dnia wyborów i kończy z ostatnim dniem drugiego pełnego roku szkolnego pełnienia funkcji. W okresie od dnia wyborów do końca bieżącego roku szkolnego swoje funkcje pełnią równocześnie członkowie nowego i ustępującego Zarządu. W tym czasie następuje przekazanie funkcji, dokumentacji oraz informacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania szkoły. (Decyzja o wydłużeniu kadencji Zarządu Koła Rodzicielskiego z roku do dwóch lat została podjęta na Walnym Zebraniu w dniu 17 listopada 2009.)

Par. 2.

W skład Zarządu Koła Rodzicielskiego wchodzą:

 1. Prezes (ska)
 2. Wiceprezes (ska)
 3. Sekretarz (arka)
 4. Sekretarz (arka) korespondencyjny (a)
 5. Skarbnik (czka)
 6. Członkowie Zarządu
 7. Kierownik Szkoły z urzędu
Par. 3.

Zarząd Koła Rodzicielskiego

 1. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania.
 2. Zbiera składki członkowskie i fundusze na cele szkoły, gospodaruje nimi.
 3. Organizuje imprezy dochodowe.
 4. Współpracuje z Kierownikiem Szkoły i gronem nauczycielskim w sprawach techniczno-organizacyjnych szkoły.
 5. Zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Koła raz do roku i Nadzwyczajne Walne Zebranie w razie potrzeby:

Zarząd Koła obraduje w składzie pełnym lub w wyjątkowych wypadkach w ścisłym (prezes, skarbnik, sekretarz). Zarząd ścisły informuje o powziętych decyzjach pozostałych członków Zarządu na najbliższym zebraniu do potwierdzenia.

Par. 4.

Prezes (ska) Zarządu Koła:

 1. Reprezentuje Koło Rodzicielskie na zewnątrz.
 2. Kieruje pracą Zarządu.
 3. Zwołuje zebranie Zarządu i przewodniczy mu.
 4. Składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu.
 5. Współpracuje z Kierownikiem Szkoły i uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 6. Prezes Zarządu Koła nie może jednocześnie pełnić funkcji Kierownika Szkoły.
Par. 5.

Wiceprezes Zarządu Koła zastępuje i wykonuje obowiązki Prezesa w razie jego nieobecności. O powziętych decyzjach obowiązany jest poinformować Prezesa.

Par. 6.

Sekretarz korespondencyjny Zarządu koła:

 1. Załatwia w porozumieniu z Prezesem wszelką korespondencję.
 2. Prowadzi kartotekę Koła.

Sekretarz protokółowy Zarządu:

 1. Sporządza protokóły zebrań Zarządu Koła i zwyczajnych zebrań Koła Rodzicielskiego; prowadzi książkę protokółów.
 2. Zawiadamia członków Koła o zebraniach.
Par. 7.

Skarbnik Zarządu Koła:

 1. Zbiera składki członkowskie.
 2. Przyjmuje wszelkie wpłaty na cele szkolne.
 3. Dokonuje wypłat zgodnie z decyzją Zarządu Koła.
 4. Prowadzi książki i dowody kasowe.
Par. 8.

Członkowie Zarządu Koła:

 1. Biorą czynny udział w zebraniach Zarządu.
 2. Wykonują prace zlecone im przez Walne Zebranie lub Zarząd.

ART. V

Par. 1.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków lub ich zastępców.

Par. 2.

Komisja Rewizyjna:

 1. Kontroluje gospodarkę Zarządu Koła.
 2. Składa sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zebraniu.
 3. Stawia wniosek Zarządowi Koła o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów kasowych ze stanem faktycznym.

ART. VI

Par. 1.

Fundusze szkolne składają się:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z dochodów imprez organizowanych przez Koło Rodzicielskie.
 3. Donacji na cele szkolne.
Par. 2.

Kierownik Szkoły nie może jednocześnie pełnić funkcji Prezesa Koła Rodzicielskiego.

Masz pytanie? Zadzwoń:

312.929.9901

Więcej informacji kontaktowych »

Strony klasowe

Zadania domowe, informacje od nauczyciela - teraz dostępne na stronach klasowych bez hasła.

Patron medialny międzyszkolnego konkursu pt. „Polskie miejsca w Chicago i okolicach o których warto wiedzieć”

Nadchodzące wydarzenia:

 • 20 stycznia 2018
  Zabawa karnawałowa dla rodziców
 • 21 stycznia 2018 godz. 10:00AM
  Przystanek Historia w Chicago
  Msza św. / Poświęcenie i złożenie w katakumbach " ziemii z Łączki".
 • 27 stycznia 2018
  Studniówka
 • 3 lutego 2018 godz. 1:15PM
  Półroczna konferencja klasyfikacyjna
 • 17 lutego 2018
  Zebranie sprawozdawcze
 • 24 lutego 2018
  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
 • 3 marca 2018
  "Wilczym Tropem" - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 10 marca 2018
  Szkolny konkurs ortograficzny
 • 18 marca 2018
  Obiad przygotowany przez rodziców (niedziela)/ Msza sztandarowa
 • 24 marca 2018
  Śniadanie Wielkanocne / Marsz dla Jezusa

Zobacz cały kalendarz »

Prawa autorskie należą do Polskiej Szkoły
im. Trójcy Świętej w Chicago, 2004-2018

XHTML

admin